Regulamin

Regulamin

II Bieg o Puchar Władysława Pazdura i Ludwika Dziewońskiego

1. CEL IMPREZY:
A. Promocja zdrowego trybu życia a w szczególności biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej.
B. Promocja regionu jako przyjaznego dla biegaczy i turystów.
C. Uczczenie 60 rocznicy powstania Ogniska TKKF w Dobczycach

2. ORGANIZATORZY:
TKKF Dobczyce,

3. TERMIN
11 czerwca 2017 (sobota)

4. MIEJSCE I TRASA:
A. Start i meta: Plac obok sceny
B. Dystans: ~5 km, 2km
C. Opis trasy: trasa prawie płaska, 50% asfalt, 50% przełaj

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
A. Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy i zawodniczki, którzy:
a. Dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej lub zapiszą się bezpośrednio w Biurze Zawodów (pod warunkiem nie wyczerpania limitu uczestników);
b. Uiszczą opłatę startową;
c. Podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w biegu oraz znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia imprezy. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów..
B. Limit czasu na pokonanie trasy: 45 minut.
C. Organizator ustala limit startujących zawodników na 250.

6. PROGRAM ZAWODÓW:
godz. 8:
30 – otwarcie Biura Zawodów,
godz. 9:30 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń,
godz. 9:45 – start biegu 2km
godz.10:00 – start biegu
5km
godz. ~ 11:00 – oficjalne zakończenie zawodów.


7. BIURO ZAWODÓW I ZAPLECZE BIEGU:

A. Biuro zawodów oraz zaplecze biegu (przebieralnie dla mężczyzn oraz kobiet, depozyt odzieży, natryski i toalety) znajdować się będą w TKKF Dobczyce przy ul. Podgórskiej 2.
B. Biuro Zawodów czynne w godzinach 8:
30 – 9:30
C. Depozyt odzieży czynny w godz. 8:
30 – 11:15 (worki na odzież będą do pobrania przy depozycie). Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe zdeponowane w przechowalni.

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

A. Zgłoszenia:
– elektroniczne: przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej biegu należy dokonać do 10 czerwca.
– w Biurze Zawodów w dniu biegu.
B. Opłata startowa wynosi odpowiednio:
– przelewem
20, dokonana najpóźniej do 10 czerwca – poprzedzającej dany bieg.
– gotówką
30 w Biurze Zawodów (pod warunkiem niewyczerpania limitu
250 uczestników)

– osoby, które ukończyły 70 rok życia są zwolnione z opłaty startowej
C. Opłatę startową należy przelać na konto:
TKKF Dobczyce, ul. Podgórska 2, 32-410 Dobczyce
nr konta: 36 8602 0000 0000 0000 6480 0015
Tytuł przelewu: Bieg TKKF ……….. ……….. – w miejsce kropek wpisać Imię Nazwisko
E. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

9. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
A. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy.
B. Na mecie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną.
C. Napoje na mecie oraz drobny posiłek regeneracyjny.
D. Po zakończeniu biegu, każdy zawodnik będzie miał możliwość skorzystania z szatni.
E. Najlepsi zawodnicy otrzymają medal i koszulkę.

10. KLASYFIKACJE:
A. generalna kobiet i mężczyzn
B. kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:
Kobiety: Mężczyźni:
M –
10: 1012 lat; K – 10: 1012 lat – 2km
M –
13: 1316 lat; K – 13: 1316 lat – 2km
M –
17: 1729 lat; K 17: 1729 lat – 5km
M –
29: 29 – 49 lat; K 29: 29 – 49lat – 5km
M – 50: 51 lat i wyżej; K 50: 51 lat i wyżej – 5km

Przydział do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje na podstawie rocznika zawodnika.
Aby kategoria wiekowa została utworzona musi być w niej sklasyfikowane co najmniej 5 osób w innym przypadku zawodnik zostanie przeniesiony do innej kategorii.

11. NAGRODY:
A. W klasyfikacji generalnej (kobiety i mężczyźni):
za zajęcie I miejsca: puchar
za zajęcie II miejsca: puchar
za zajęcie III miejsca: puchar
B. W kategoriach wiekowych (kobiety, mężczyźni)
za zajęcie I miejsca: medal
za zajęcie II miejsca: medal
za zajęcie III miejsca: medal
C. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN będą również nagradzani w kategoriach wiekowych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
A. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
B. Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak by były widoczne dla sędziów przez cały czas biegu.
C. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
D. Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie zawodników w obuwiu sportowym.
E. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (zaleca się przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich oraz ubezpieczenie się we własnym zakresie).
F. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
G. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
H. Organizator ze względu bezpieczeństwa zaleca nie używanie sprzętu muzycznego (jak np. odtwarzacze mp3, radioodbiorniki, telefony komórkowe, itp.) w szczególności w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami lub organizatorami.
I. Zawodnicy poruszający się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.
J. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu.
K. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
L. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 10:45 są zobowiązani do przerwania biegu. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
M. Uczestnicy biegu zostaną pouczeni kilka minut przed rozpoczęciem biegu o zagrożeniach związanych z biegiem oraz o obowiązujących ich zasadach kodeksu ruchu drogowego.
N. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
O. Protesty należy zgłaszać w ciągu 30 minut po zakończeniu biegu do Organizatora, po uprzednim wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. Protest będzie rozpatrzony w ciągu 1 godziny. Po uznaniu protestu kwota ta będzie zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu wpłacona kwota nie będzie zwrócona.
P. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych.

Sędzia zawodów: Andrzej Staszczyk
Dyrektor Biegu: Wiktor Piwowarski